Goraz

Goraz

Type

Height

Width

Depth

Fabric

Leather

Goraz Single

850

880

800

6

10

Goraz Double

850

1530

800

9

14

Goraz Triple

850

2180

800

11

17

 

Also visit Pega